Program „Skúmaj okolie“ patrí do rodiny projektov, ktoré sa prostredníctvom občianskej vedy (citizen science) snažia zapojiť verejnosť do výskumov životného prostredia, aby tak zvýšili povedomie o jeho stave a problémoch. Ponúka učiteľom prírodných vied platformu, na ktorej môžu so žiakmi zdieľať výsledky svojich meraní, porovnávať ich s výsledkami meraní žiakov iných škôl a hľadať tak odpovede na vlastné výskumné otázky. Poskytuje nielen metodickú podporu k využitiu výskumne ladenej koncepcie vzdelávania v ekologických témach v školskej aj záujmovej činnosti, ale aj priamu materiálnu podporu v podobe balíčka meracích zariadení a jednoduchých pomôcok.

Okolie budeme skúmať po vzore programu GLOBE (Observation to Benefit the Environment), ktorý prebieha v 117 krajinách celého sveta, na Slovensku sa však zatiaľ nie je možné do neho zapojiť.  Projekt „Skúmaj svoje okolie“ sa tak snaží podporiť jeho implementáciu.

Ako konkrétne projekt prebieha? Vybraní učitelia z 15-tich základných škôl z celého Slovenska absolvujú školenie k vedeniu záujmového krúžku, ktorý je orientovaný na skúmanie ich okolia – najmä na hydrologické a meteorologické merania. V rámci tohto krúžku žiaci realizujú merania a ich výsledky vkladajú do systému na internet, kde sa evidujú. Žiaci sa tak nielenže môžu vrátiť ku svojim predošlým meraniam a „vidieť ich pokope“, môžu sa pozrieť aj na merania ostatných škôl, nachádzať v nich zaujímavé vzory, porovnávať ich so svojimi údajmi. Môžu sa tak na školu s podobnými alebo výrazne odlišnými dátami nakontaktovať a spoločne riešiť otázky, ktoré z ich meraní vyplývajú. Na konci školského roka na spoločnej konferencii prezentujú závery svojich výskumov.