Vymedzenie skúmaného územia

Pre potreby hydrologického skúmania budete vyberať vhodné stanovište. Môže ním byť malý potok, malá riečka, väčší tok, jazero alebo nádrž. Aby bolo možné porovnávať výsledky meraní jednotlivých škôl a s dátami ďalej pracovať, musíme zmapovať bližšie informácie o stanovišti. Úlohou je teda nielen označenie stanovišťa pomocou GPS súradníc, ale aj zmapovanie územia okolo miesta odberu vzoriek nákresom s vyznačením dominantných druhov drevín, prípadne s opisom flóry v okolí brehu. Zmapujeme a odfotografujeme úsek 50 m toku alebo brehu.

Fyzikálne a chemické vlastnosti vody

Voda je jednou z najdôležitejších látok na Zemi, umožňuje život, tvorí 50-90% hmotnosti tiel živých organizmov, hrá kľúčovú rolu pri formovaní počasia a ovplyvňuje povrch planéty prostredníctvom erózie. Meraním vlastností vody získame základné informácie o jej kvalite, o podmienkach pre život vodných rastlín, znečistení. Porozumieme tak lepšie procesom, ktoré vo vode prebiehajú a to prostredníctvom objektivizovaných meraní. Venovať sa budeme meraniam teploty ale aj množstvu rozpustených látok vo vode, ktoré budeme skúmať nepriamo, prostredníctvom konduktivity vody. Zistíme, či sa na rôznych stanovištiach mení pH vôd aj obsah dusičnanov a odsledujeme vývoj týchto parametrov v čase.

Hydrológia - bioindikácia

Okrem sledovania fyzikálno-chemických vlastností vody sú vhodnými ukazovateľmi kvality vôd aj vodné bezstavovce. Pri skúmaní vodných bezstavovcov budeme hľadať vzťahy medzi ich výskytom a ostatnými faktormi. Lupou a voľným okom budeme pozorovať larvy hmyzu, žijúceho v dospelosti nad hladinou, ale aj kôrovce, mäkkýše či pijavice. Určenie množstva rôznych druhov jednotlivých skupín bezstavovcov nám poskytne informácie pre výpočet kvality vody podľa vzorca. Vedci totiž často používajú rôzne vzorce k tomu, aby lepšie porozumeli ekológii stanovišťa.

Meteorológia

Pomocou meteorologických pozorovaní získavame informácie o počasí a podnebí vo svojom okolí aj v iných častiach sveta. Aj keď oficiálne meteorologické stanice dodávajú do databáz veľké množstvo dát, existujú oblasti, kde majú vedci k dispozícii len základné informácie. Naviac sa zrážky a teploty menia na krátkych vzdialenostiach a miestne podmienky majú na priebeh počasia veľký vplyv. Pomocou meteorologických meraní budeme sledovať teplotné zmeny v priebehu roka a porovnávať ich na rôznych územiach, ale zameriame sa aj na rozbor množstva a zloženia atmosférických zrážok. Pozorovania zameriame aj na oblačnosť a namerané dáta budeme zdieľať v celosvetovej databáze, ktorá sa snaží o lepšiu interpretáciu satelitných snímok oblačnosti.